StudyCyprus
Search

 

FOLLOW US ON
SOCIAL NETWORKS

     Facebook

«Τραπεζική, Λογιστική και Χρηματοοικονομική»-Ακαδημαϊκό Έτος 2017-2018

Ψάχνεις για Κλάδους Σπουδών στην Κύπρο;

 
 

Με τη Μηχανή Αναζήτησης Κλάδων σπουδών της StudyCyprus.eu μπορείς να ψάξεις και να συγκρίνεις τα πτυχία που προσφέρουν τα πανεπιστήμια της Κύπρου.

 

Περιγραφές Επαγγελμάτων

 
 

Τι γνωρίζεις για το επάγγελμα που θέλεις να ακολουθήσεις;

Δοκίμασε τον Οδηγό Επαγγελμάτων της StudyCyprus.eu και μάθε περισσότερα για τα χαρακτηριστικά, το μέλλον των επαγγελμάτων και άλλες χρήσιμες πληροφορίες.

 

Like our Facebook Page

 
«Τραπεζική, Λογιστική και Χρηματοοικονομική»-Ακαδημαϊκό Έτος 2017-2018

06/07/2017

Προκήρυξη Θέσεων Μελών Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Σ.Ε.Π.).

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, προκηρύσσουν θέσεις  Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Σ.Ε.Π.) για το Κοινό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Τραπεζική, Λογιστική και Χρηματοοικονομική»  για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 για τις πιο κάτω Θεματικές Ενότητες:

 

-ΤΛΧ-51  Διοίκηση Τραπεζικών Οργανισμών

-ΤΛΧ-52 Χρηματοοικονομική

-ΤΛΧ-53 Λογιστική Ι

-ΤΛΧ-54 Λογιστική II

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ανωτέρω Θεματικές Ενότητες, θα βρείτε στο Παράρτημα στο τέλος της προκήρυξης.

 

Ι. ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΠΡΟΣΛΗΨΗ

 

Υποψήφιοι για τις θέσεις των Μελών ΣΕΠ είναι Μέλη ΔΕΠ Ελληνικών, Κυπριακών και Ομοταγών Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ή κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος με αποδεδειγμένη ακαδημαϊκή (ερευνητική, διδακτική και επαγγελματική) εμπειρία στα γνωστικά αντικείμενα των προσφερόμενων Θεματικών Ενοτήτων.

 

Ο αριθμός των μελών Σ.Ε.Π. που θα επιλεγούν, θα είναι ανάλογος με τις ανάγκες, που θα προκύψουν από την επιλογή των Θ.Ε. από τους φοιτητές, ως και τη γεωγραφική χωροθέτησή τους.

 

Η γλώσσα διδασκαλίας και επικοινωνίας του προγράμματος είναι η ελληνική.

 

Δείτε τα Κριτήρια επιλογής Υποψηφίων Μελών ΣΕΠ 

 

ΙΙ. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕΠ

 

Τα καθήκοντα  μέλους Σ.Ε.Π. περιλαμβάνουν τα ακόλουθα (χωρίς να περιορίζονται σε αυτά):

 

1. Μελέτη του επιμορφωτικού – ενημερωτικού υλικού, που δίδεται από τα δύο πανεπιστήμια.

 

2. Μελέτη και αφομοίωση του διδακτικού υλικού της Θεματικής Ενότητας (Θ.Ε.).

 

3. Τηλεφωνική / γραπτή / ηλεκτρονική / προσωπική επικοινωνία με τους φοιτητές σε τακτά χρονικά διαστήματα κατά την διάρκεια του ακαδημαϊκού τους.

4. Προετοιμασία και συμμετοχή σε πέντε (5) τετράωρες Ομαδικές Συμβουλευτικές Συναντήσεις (Ο.Σ.Σ.). Στόχος είναι να ενθαρρύνει το μέλος Σ.Ε.Π. τους φοιτητές στη μαθησιακή τους πορεία και να τους προτείνει βιβλιογραφικές πηγές. 

 

5. Παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού για την Θ.Ε. και το πρόγραμμα σπουδών που συμμετέχει. Βαθμολόγηση τεσσάρων (4) γραπτών εργασιών των φοιτητών και διόρθωση γραπτών των τελικών και επαναληπτικών εξετάσεων και παράδοση βαθμολογίας εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος.

 

6. Συμμετοχή στις επιτηρήσεις των τελικών και επαναληπτικών εξετάσεων της Θεματικής Ενότητας στην οποία διδάσκει το μέλος Σ.Ε.Π., αλλά και στις αντίστοιχες άλλων Θεματικών Ενοτήτων του ιδίου ή άλλου Προγράμματος Σπουδών, εφόσον κριθεί αναγκαίο.

 

7. Σύνταξη ολιγοσέλιδης επιστημονικής έκθεσης στο τέλος του διδακτικού έτους.

 

8. Τα τελικά καθήκοντα θα αναφέρονται αναλυτικά στην σύμβαση.

 

ΙΙΙ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

 

Τα μέλη  ΣΕΠ συνάπτουν συμβάσεις ανάθεσης έργου, για την κάλυψη συγκεκριμένων εκπαιδευτικών αναγκών. Ο χρόνος απασχόλησης των μελών ΣΕΠ θα συνάδει με το Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο των δύο Πανεπιστημίων. Η σύμβαση έργου είναι διάρκειας ενός ακαδημαϊκού έτους, συμπεριλαμβανομένων και των εξετάσεων (δηλαδή 10 μήνες) και καταρτίζεται περίπου 30 ημέρες μετά την έναρξη των σπουδών και την οριστικοποίηση των τμημάτων στις διάφορες πόλεις.

 

ΙV. ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΕΛΩΝ ΣΕΠ

 

Η αμοιβή των μελών ΣΕΠ καλύπτεται από τον προϋπολογισμό του προγράμματος. Για ένα πλήρες τμήμα φοιτητών  αντιστοιχεί αμοιβή ποσού 1000€ μικτά ανά ακαδημαϊκό έτος (συμπεριλαμβανομένων των δαπανών μετακίνησης. Πλήρες τμήμα για το συγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών θεωρείται εκείνο που έχει ± 4 → 30 φοιτητές. Για μη πλήρες τμήμα φοιτητών, η αμοιβή του μέλους Σ.Ε.Π. μειώνεται αναλογικά. Ουδεμία άλλη αμοιβή προβλέπεται.

 

V. ΑΙΤΗΣΗ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 

1. Αίτηση  (Υπογεγραμμένη)

 

2. Αντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου

 

3. Πρόσφατο Αναλυτικό Βιογραφικό σημείωμα.

 

4. Αντίγραφα των Τίτλων Σπουδών (Όσοι τίτλοι είναι από το εξωτερικό πρέπει να συνοδεύονται απαραιτήτως από Αναγνώριση από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή τον Δ.Ο.Α.ΤΑ.Π.) Σημειώνουμε ότι είναι δυνατή η επισύναψη αίτησης αναγνώρισης από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. πριν την οριστική υποβολή της αίτησης.

 

5. Αντίγραφα βεβαιώσεων που να αποδεικνύουν διδακτική εμπειρία ή υπηρεσία σε αναγνωρισμένα ερευνητικά κέντρα ή εκτεταμένη επαγγελματική εμπειρία.

 

6. Βεβαίωση μέλους ΔΕΠ από το Τμήμα Προσωπικού του Πανεπιστημίου ή ΑΤΕΙ (μόνο για μέλη ΔΕΠ ΑΕΙ και ΕΠ ΑΤΕΙ

 

Η αποστολή των εγγράφων πρέπει να γίνει αποκλειστικά ηλεκτρονικά ( mbaf@unic.ac.cy ) από τις 29 Ιουνίου έως τις 18 Ιουλίου 2017

 

Για πληροφορίες που αφορούν στις αιτήσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το mbaf@unic.ac.cy ή τηλεφωνικώς με το 0035722841569 ή στο 6983021568.

Facebook

FOLLOW US ON
SOCIAL NETWORKS

     Facebook